Print Friendly, PDF & Email
image_pdfimage_print

Artikel 1. Inhoud van de Website

1.1 www.kookjemee.nl heeft ten doel om de op de website opgenomen kookrecepten onder een breed publiek kenbaar te maken 1.2 Het is een ieder toegestaan door de website te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze af te drukken, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, maar in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de naam van de website www.kookjemee.nl/ in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend

1.3 De informatie op de website is te goeder trouw opgenomen, maar dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Al hetgeen gepubliceerd is op de site is uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

1.4 Omdat dit het goed functioneren van de website aan kan tasten en overlast of schade kan veroorzaken bij www.kookjemee.nl/test of anderen, is het niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software binnen korte tijd de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen.

Artikel 2 Publicatie op www.kookjemee.nl

 2.1 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welke materiaal je wilt publiceren en wanneer. www.kookjemee.nl  is je geen enkele vergoeding verschuldigd voor wat je op deze Website publiceert.

2.2 Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden. 2.3 Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Bij het toevoegen van recepten en/of reacties is het niet toegestaan links naar andere websites en/of enige andere vorm van reclame op te nemen.

2.4 www.kookjemee.nl   behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van verder gebruik van de Website indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van www.kookjemee.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Je vrijwaart www.kookjemee.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
2.5 www.kookjemee.nl bepaalt of hij het materiaal dat jij aanlevert ook werkelijk publiceert op deze Website, en zo ja in welke categorie(en) of overzichten het materiaal zal verschijnen. www.kookjemee.nlbehoudt zich het recht voor welke informatie dan ook zonder voorafgaande mededeling op elk door hem gewenst tijdstip en naar eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de Website te ontzeggen.

Artikel 3. Licentie aan www.kookjemee.nl

3.1 Door materiaal aan te leveren, verklaar je dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan www.kookjemee.nl   , zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor www.kookjemee.nl .

3.2  Het auteursrecht op door jou aangeleverd materiaal blijft bij jou. Je geeft hierbij www.kookjemee.nl   een niet-exclusieve licentie om alle door jou aangeleverde materialen te publiceren op de Website. Daaronder valt tevens het recht om het materiaal te wijzigen en/of in te korten. Hoewel www.kookjemee.nl   zal proberen je naam te vermelden als dat redelijkerwijs mogelijk is, is www.kookjemee.nl dat niet verplicht. Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij publicatie op de Website.

3.3  Je machtigt www.kookjemee.nl   hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van jouw materiaal door derden in de vorm waarop ze op de Website zijn gepubliceerd.

Je blijft gerechtigd om jouw materiaal op andere websites of in andere media te publiceren, maar je mag daarbij de naam van www.kookjemee.nl niet gebruiken.

Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens

4.1 www.kookjemee.nl   respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De door jouw verstrekte persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel met betrekking tot de website en zullen nooit aan derden worden verstrekt of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

4.2  www.kookjemee.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de Website opvraagt, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Artikel 5. Onderhoud en storingen

5.1 www.kookjemee.nl heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. www.kookjemee.nl/test zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. www.kookjemee.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

5.2 www.kookjemee.nl heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen

 Artikel 6. Algemeen

6.1 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. www.kookjemee.nl adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

6.2 Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.

6.3 Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.

Loading